Retour Volver

  PARAGUAY AIKIKAI


PROGRAMA DE LOS EXAMENES DE KYU


5°KYU       ( 40 Dias )

UKEMI

TENKAN - HO

SOTAI - DOSA

SHIHO GIRI TENKAN-HO

KOKYU - HO


IRIMI NAGE

IKKYO

SHIHO NAGE

MAE USHIRO

USHIRO TENKAN-HO

KATATE TORI (USHI SOTO)

RYOTE TORI (MAE USHIRO)

RYOTE TORI (SUWARI WAZA)
MOROTE TORI (TACHI WAZA) (OMOTE y URA)

SHOMEN UCHI (OMOTE y URA)

SHOMEN UCHI (OMOTE y URA)

KATATE TORI (OMOTE y URA)4°KYU       ( 40 Dias )
Todos los movimientos del 5° KYU y:


IKKYO


NIKKYO

SHIO NAGE


YOKOMEN UCHI (OMOTE y URA)
KATA TORI (OMOTE y URA)

KATA TORI (OMOTE y URA)

YOKOMEN UCHI (OMOTE y URA)3°KYU        ( 50 Dias )
Todos los movimientos del 4° KYU y:


IKKYO
NIKKYO
SANKYO
YONKIO

SHIO NAGE


IRIMI NAGE


KOTEGAESHI


TENSHI NAGESHOMEN UCHI SUWARI WAZA (OMOTE y URA)
YOKOMEN UCHI TACHI WAZA


YOKOMEN UCHi
RYOTE TORI (OMOTE y URA)

SHOMEN UCHI
TSUKI (OMOTE y URA)

SHOMEN UCHI
TSUKI (OMOTE y URA)

RYOTE TORI2°KYU       ( 50 Dias )
Todos los movimientos del 3° KYU y:


IKKYO
NIKKYO
SANKYO
YONKIO

SHIO NAGE

IRIMI NAGE

KOTEGAESHI

KAITEN NAGE

TENSHI NAGEKATATORI
(SUWARI WAZA y TACHI WAZA) (OMOTE - URA)


KATATETORI (HANMI y HANTACHI)

KATATETORI TACHI WAZA

KATATETORI TACHI WAZA

KATATETORI (OMOTE y URA)

RYOTE TORI1°KYU       ( 60 Dias )
Todos los movimientos del 2° KYU y:


IKKYO
NIKKYO
SANKYO
YONKIO

GOKIO

SHIO NAGE

IRIMI NAGE

KOTEGAESHI

KAITEN NAGE

TENSHI NAGE

JUJI GARAMI

SUMIOTOSHI

KOSHI-NAGE

JO


USHIRO RYOTE TORI
(SUWARI WAZA y TACHI WAZA)
(OMOTE y URA)


YOKOMEN UCHI

RYOTE TORI TACHI WAZA (HANMI y HANTACHI)

YOKOMEN UCHI

YOKOMEN UCHI

YOKOMEN UCHI (OMOTE y URA)

RYOTE TORI
VERSION PARA IMPRIMIR


12-02-2007

RetourVolver